font_download

ஒட்டுமொத்த தமிழ் எழுத்துருக்கள் "எல்லாவற்றிலும்" தட்டச்சு

சாய்இந்திரா, தமிழ் பைபிள், பாமினி, யூனிகோட், தாம், தாப், திஸ்கி - இவை போக இன்னும் உங்களுக்குச் சொந்தமான பற்பல எழுத்துருக்கள் (வானவில், ஸ்ரீலிபி, செந்தமிழ், STMZH, ...) உங்களிடம் இருந்தால், அவற்றிலும் அழகி+ மூலம் உங்களால் தட்டச்சு செய்ய இயலும்.

 • ஆம். ஒரு "தனித்துவமான" அம்சம் கொண்டு (அதாவது, இன்றளவில், வேறு எந்த மென்பொருளிலும் காணப்படாத ஓர் அம்சம் கொண்டு), ஒட்டுமொத்த தமிழ் எழுத்துருக்கள் "எல்லாவற்றிலும்" (ஆம், 'இந்த' எழுத்துரு, 'அந்த வகை' எழுத்துரு என்றில்லாமல், உங்களுக்குச் சொந்தமான எல்லா எழுத்துருக்களிலும், எல்லா வகையான எழுத்துருக்களிலும்) அழகி+ மூலம் உங்களால் தட்டச்சு செய்ய இயலும். இதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் 30 வரிகளே கொண்ட ஒரு மிகச்சிறிய TXT கோப்பினை உருவாக்குவது மட்டுமே.

  ஆமாம். அத்துணை சுலபம். அந்த முப்பது வரிகள் கூட, தமிழ் எழுத்துக்கள் (அ, ஆ, இ, ஈ, ..., ..., ...), சம்ஸ்கிருத எழுத்துக்கள் (ஸ்ரீ, ஜ், ஷ, etc.), தமிழ் எண்கள், குறியீடுகள் மற்றும் நிறுத்தற்குறிகள் மட்டுமே. அவ்வளவே.

  எனவே, அந்த 30 வரிகள் கொண்ட text கோப்பு என்பது கீழ்காண்பது போன்ற ஒரு மிகவும் சாதாரண TXT ஆவணமே (Note: The lines carrying the words 'aaidham', 'vowels', 'consonants', etc. in the reference link for the text file [text file] are only for the purpose of your understanding. They should not be part of the actual text file created by you for processing by Azhagi+):

  ஃ
  
  அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ
  
  க் ங் ச் ஞ் ட் ண் த் ந் ப் ம் ய் ர் ல் வ் ழ் ள் ற் ன்
  
  க கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
  ங ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
  ச சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
  ஞ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
  ட டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
  ண ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
  த தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
  ந நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
  ப பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
  ம மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
  ய யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
  ர ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
  ல லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
  வ வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
  ழ ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
  ள ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
  ற றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
  ன னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ
  
  ஸ்ரீ
  
  ஜ் ஷ் ஸ் ஹ் க்ஷ் ஶ்
  
  ஜ ஜா ஜி ஜீ ஜு ஜூ ஜெ ஜே ஜை ஜொ ஜோ ஜௌ
  ஷ ஷா ஷி ஷீ ஷு ஷூ ஷெ ஷே ஷை ஷொ ஷோ ஷௌ
  ஸ ஸா ஸி ஸி ஸு ஸூ ஸெ ஸே ஸை ஸொ ஸோ ஸௌ
  ஹ ஹா ஹி ஹீ ஹு ஹூ ஹெ ஹே ஹை ஹொ ஹோ ஹௌ
  க்ஷ க்ஷா க்ஷி க்ஷீ க்ஷு க்ஷூ க்ஷெ க்ஷே க்ஷை க்ஷொ க்ஷோ க்ஷௌ
  ஶ ஶா ஶி ஶீ ஶு ஶூ ஶெ ஶெ ஶை ஶொ ஶோ ஶௌ
  
  ௦ ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯
  
  ௰ ௱ ௲
  
  ௳ ௴ ௵ ௶ ௷ ௸ ௹ ௺
  
  ௐ
  
  all
  

  ஆமாம். மேற்காணும் கோப்பினை மட்டும் நீங்கள் உருவாக்கி விட்டால் போதுமானது. வேறு எதுவும் செய்யத் தேவையில்லை. எனவே, உங்களிடம் மிகவும் அழகான ஒரு தமிழ் எழுத்துரு இருந்து (அது எந்தத் தமிழ் எழுத்துருவாக இருந்தாலும் சரி) அதில் இத்தனை நாளும் உங்களால் தட்டச்சு செய்ய இயலாத சூழ்நிலை இருந்திருந்தால், அதை இப்பொழுதே மாற்றிக் கொள்ளலாம். நீங்கள் அந்த அழகிய தமிழ் எழுத்துருவில் உடன் தட்டச்சு செய்யலாம். ஒரே ஒரு தடவை, மேற்காண்பது போன்ற ஒரு கோப்பினை, நீங்கள் விரும்பும் அந்தக் குறிப்பிட்ட எழுத்துருவிற்கு நீங்கள் உருவாக்கி விட்டால், அதுவே உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் போதுமானது. பிறகு, அழகி+ மூலம் அந்த எழுத்துருவில், உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களால் ஒலிபெயர்க்க இயலும்.

 • அந்தச் சிறிய TXT ஆவணத்தை எப்படி உருவாக்குவது என்பதற்கான விளக்கப் படிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்களுக்கு இவற்றில் மேலும் விளக்கங்கள் தேவை என்றால், தயங்காமல் திரு.ஜெயராஜ் அவர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும். என்னையும் நிச்சயமாய்த் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

விளக்கப் படிகள் (TXT கோப்பினை உருவாக்க)

 • முதலில் "..\..\AzhagiPlus-Porto\azXMLs\Tamil\Tamil-All-PhoneticTransliteration" சென்று அங்குள்ள "HELP.txt" கோப்பினைத் திறந்து பாருங்கள். அதில் உள்ள அமைப்பின்படியே நீங்கள் உங்களிடம் உள்ள எந்தவொரு எழுத்துருவிற்கும் ஒரு கோப்பு (உ-ம்: AzhagiPlus-Tamil-FontXYZ-PhoneticTransliteration.txt) தயாரித்து விட்டால், அழகி+ தானாகவே அந்த எழுத்துவில் phonetic transliteration முறையில் தட்டச்சு செய்யும் வசதியை உங்களுக்கு அளித்துவிடும். (Note: The lines carrying the words 'aaidham', 'vowels (v)', 'consonants (c)', etc. in the 'HELP.txt' file are for the purpose of your understanding only. They should not be part of the actual 30-lines text file created by you)

 • இதற்கு உதவி செய்யும் வகையில் அழகி+இன் உள்ளேயே ஒரு "Font Viewer" கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. "Tools->Font Viewer"ஐக் கிளிக் செய்து இதனை நீங்கள் பயன்படுத்தி, ஒரு எழுத்துருவின் உள்ளே இருக்கும் அனைத்து தமிழ் எழுத்துக்கள் மற்றும் ஆங்கில எழுத்துக்கள், நிறுத்தற்குறிகள் (punctuation marks) அனைத்தையும் நீங்கள் copy/paste செய்து ஒரு கோப்பில் வைத்துக் கொண்டு, அவற்றிலிருந்து எளிதாக உங்கள் "AzhagiPlus-Tamil-FontXYZ-PhoneticTransliteration.txt" கோப்பினை உருவாக்கி விடலாம்.

 • மேலான புரிதலுக்கு, கீழே உள்ள திரைப்பதிவுகளைப் பார்க்கவும்.





  Note: If you observe the files in the directory "..\..\AzhagiPlus-Porto\azXMLs\Tamil\Tamil-All-PhoneticTransliteration" (to which the first of the above 2 snapshots refers to), you will realise that I myself have already created the 30-lines text file for the non-Unicode fonts 'SaiIndira, TamilBible, Bamini, Vanavil Avvaiyar, Sentamil' AND for the non-Unicode font encodings/types 'Tscii, TAB, TAM, Shrilipi, STMZH'. In other words, there is no need for you, as an user, to create text files for these aforesaid fonts and font encodings. Please note that Sai-Sai, SaiEmbed, etc. are already part of Tscii encoding. So, there is no need to create new text files for them. Similarly, SaiMeera is already part of TAB encoding. So, there is no need to create new text file for SaiMeera too. You need to create new and separate text files only for the fonts for which text files do not exist already. For example, if you own fonts like Diamond, Amudham, Boopalam etc., you can create new text files for them. Also, there are 100s of free non-Unicode Tamil fonts of various types in the net. You can create new text files for any of those fonts whose Tamil characters' style and design you (or your friends/relatives/contacts) like very much. Obviously, for Unicode Tamil fonts, there is no need to create any text file at all at any time since one can transliterate in ALL the existing Unicode Tamil fonts already, using Azhagi+ or any other similar Unicode-typing software.



  • The above picture depicts the contents of a notepad file holding the characters of a Tamil font encoded exactly to 'Tscii' specifications.
  • The 'all' in the last line means that ALL alphanumeric (a-z, A-Z, 0-9), punctuation (comma, period, colon, quotation marks, etc.) and symbol (*, @, etc.) characters can be typed using a Tscii font.
  • So, whenever a font allows you to type all the alphanumeric/punctuation/symbol characters, you have to just mention 'all' in the last line.
  • The '0's in the above picture indicate that characters for signs and symbols (௳, ௴, etc.) do not exist in a Tscii encoded font.



  • The above picture depicts the contents of a notepad file holding the characters of a Tamil font encoded exactly to 'TAM' specifications.
  • The characters in the last line mean that only those characters (amongst the alphanumeric/punctuation/symbol characters) can be typed in a Tamil font which is encoded in TAM encoding.
  • So, whenever a font does not allow you to type all the alphanumeric/punctuation/symbol characters, you have to just mention those characters alone which can be typed out of all the the alphanumeric/punctuation/symbol characters.
  • The '0's in the above picture indicate that characters for digits (௧, ௨, ௩, etc.) and numerals (௰, ௱, ௲) do not exist in a TAM encoded font.

நீங்கள் தயாரித்த கோப்பினை உபயோகித்து ஒலிபெயர்ப்பு செய்வது எப்படி?

 1. I suggest you first download and install the portable version of Azhagi+ (version 10.25 or above) from steps-in-tamil-portable.html. If this has been already done, good.
 2. If not already installed, kindly install the font in which you wish to type (say, 'MyTamilFont1'), in your system.
 3. Let us assume the file you createad was "AzhagiPlus-Tamil-MyFont1-PhoneticTransliteration.txt".
 4. Now, copy/paste the file you have created in the "Tamil-All-PhoneticTransliteration" folder of AzhagiPlus. In case you installed the portable version of Azhagi+ in "C:\MyFavoritePortableApps\AzhagiPlus-Porto", then you can find the "Tamil-All-PhoneticTransliteration" folder in "C:\MyFavoritePortableApps\AzhagiPlus-Porto\azXMLs\Tamil\Tamil-All-PhoneticTransliteration".
 5. Start Azhagi+ (10.25 or above). In the opening screen of Azhagi+, in the listbox captioned "List of set hotkeys (only the checked ones available for use)", scroll down and select "Tamil+MyFont1+PhoneticTransliteration" so that this line is highlighted. Now, do not close the screen. Just keep it open.
 6. Open MS-Word or any other Unicode-aware editor and select 'MyTamilFont1'.
 7. Press the global hotkey 'F10' and start typing in English. You will get the characters in 'MyTamilFont1'. That is all to it.

  Note-1: It is possible to set a specific hotkey for typing in 'MyTamilFont1' instead of selecting from listbox and then pressing the global hotkey 'F10'. The procedure is given here - oper-plus.html#changehotkey. If you want, you can follow this procedure and set a specific hotkey (for e.g. Ctrl+F9) to type in 'MyTamilFont1'. If you do not want, so be it. The above steps can be followed at any time to type in 'MyTamilFont1' font.

  Note-2: Apart from setting a specific hotkey, you can also autostart Azhagi+ along with windows so that you need not manually start Azhagi+ every time you wish to type in 'MyTamilFont1' font. The settings to effect for the same are mentioned here - oper-plus.html#settings
Some very important points to note:
 1. After creating your file, when you first avail it in Azhagi+, in case you did make a mistake or two in forming the characters of the file, Azhagi+ will inform you that the file created by you is "not in order". In such cases, please verify the following, starting from point 2. If you still face issues, please do not hesitate to call me (the author). You can mail me to get my phone number. My email contact is present in contacts.html.


 2. The "Tamil Digits" line is only for Tamil digits. So, "0, 1, 2, etc." have to be in 'Punctuations' line only.
 3. Since the text file you are creating is a plain text file where the characters are all non-unicode, you should have saved the file in Notepad in ANSI encoding only. Not in UTF-8, Unicode or any other encoding. Remember this always.
 4. Though saving in UTF-8 format may not induce Azhagi+ to display the "data not in order" error, while typing, characters may get displayed wrongly. So, always remember to save the file in ANSI encoding.
 5. Kindly make sure that in characters like ஜு, க்ஷூ, etc., the ugara, oogaara vowel signs remain united with ஜ, க்ஷ, etc. Because, if they remain disjointed, then it would become your foremost mistake.
 6. Kindly check to see whether all series of characters are present. For e.g., by mistake, you might have missed a particular series (say "க்ஷ, க்ஷா, க்ஷி, etc. series).
 7. If "ஶ, ஶா, ஶி, ஶீ, etc." series is not present in your font, then create that series as "ஷ, ஷா, ஷி, ஷீ, etc." itself. Do not omit that series.
 8. Kindly ensure that all characters of a particular series are present. For e.g., in "வ, வா, வி, வீ, வு, வூ, etc." series, you might have missed to type "வு" alone.
 9. Other minor mistakes one may commit are:
  - Extra spaces between some characters, here and there.
  - Extra spaces at end of some lines
  - Extra line gaps between some lines (esp. 'uyirmey characters' lines)
  - Extra lines after the last line of the file
 10. If one commits those above-listed minor mistakes, Azhagi+ 'might' take care of them. i.e. I have written code in such a way that Azhagi+ 'might' ignore such extra spaces, lines, etc. But, that does not mean that one can commit these minor errors. He/she has to necessarily avoid these minor errors also.

Other general informational points

 1. Please note that eventhough Unicode has specified only 8 signs/symbols (for day, month, year, etc.), I have given provision for 23 such symbols so that even if Unicode brings in some more signs/symbols in future, they can be accomodated. Not only that. If the font you are using has some special symbols/signs, you can specify them here after the first 8 characters. Not only that. You can specify your own short forms too here. For instance, for the 9th character, if you specify "இப்படிக்கு", then when you press 'Mi', you can get 'இப்படிக்கு'. If you specify 'அடியேன்' for 10th character, then when you press 'Mh', you can get 'அடியேன்' and so on. :)
 2. Please note that 'SaiIndira' font is actually of "Tscii" font encoding and hence, as such, including "Tscii" under 'Font Encoding' list is itself enough. But, I have still included 'SaiIndira' separately for the convenience of people who do not know that SaiIndira is of 'Tscii' encoding.
 3. Similarly, TamilBible font has its Tamil characters in the same slots as Bamini has and hence, as such, including "Bamini" under 'Font Encoding' list is itself enough. But, I have still included 'TamilBible' separately for the convenience of people who do not know that both TamilBible and Bamini fonts hold the Tamil characters in the same slots.

How to transliterate in Tamil fonts which you own (i.e. have legally), viz. Vanavil-Avvaiyar, Shrilipi, STMZH, Senthamil, etc.

 • I suggest you first download and install the portable version of Azhagi+ (version 10.25 or above) from steps-in-tamil-portable.html. If this has been already done, good.

 • If not already installed, kindly install the font (for e.g. Vanavil-Avvaiyar) in which you wish to type.

 • Then, download txts-all.zip. As of Sep 2016, you will find 4 text files in it, where:
  • TamilFont1 refers to Vanavil-Avvaiyar
  • TamilFont2 refers to Shrilipi
  • TamilFont3 refers to STMZH
  • TamilFont4 refers to Senthamil

 • Now, open 'txts-all.zip' and kindly extract your specific* TXT file into the "Tamil-All-PhoneticTransliteration" folder of AzhagiPlus. In case you installed the portable version of Azhagi+ in "C:\MyFavoritePortableApps\AzhagiPlus-Porto", then you can find the "Tamil-All-PhoneticTransliteration" folder in "C:\MyFavoritePortableApps\AzhagiPlus-Porto\azXMLs\Tamil\Tamil-All-PhoneticTransliteration".

  (*) For instance, if you want to type in Vanavail-Avvaiyar font, then from within the files present inside 'txts-all.zip', kindly extract 'AzhagiPlus-Tamil-TamilFont1-PhoneticTransliteration.txt' alone into the "Tamil-All-PhoneticTransliteration" folder.

 • Start Azhagi+ (10.25 or above). In the opening screen of Azhagi+, in the listbox captioned "List of set hotkeys (only the checked ones available for use)", scroll down and select "Tamil+TamilFont1+PhoneticTransliteration" so that this line is highlighted. Now, do not close the screen. Just keep it open.

 • Open MS-Word or any other Unicode-aware editor and select the font in which you wish to type (for e.g. 'Vanavil-Avvaiyar').

 • Press the global hotkey 'F10' and start typing in English. You will get the characters in 'Vanavil-Avvaiyar'. That is all to it.

Note-1: Not only in the above 4 fonts, you can TYPE IN ANY TAMIL FONT which you own by creating simple 30-line text files (as you find in txts-all.zip). The simple procedure to create the 30-lines text file is explained in this very page itself.

Note-2: It is possible to set a specific hotkey for typing in 'Vanavil-Avvaiyar' instead of selecting from listbox and then pressing the global hotkey 'F10'. The procedure is given here - oper-plus.html#changehotkey. If you want, you can follow this procedure and set a specific hotkey (for e.g. Ctrl+F9) to type in 'Vanavil-Avvaiyar'. If you do not want, so be it. The above steps can be followed at any time to type in 'Vanavil-Avvaiyar' font.

Note-3: Apart from setting a specific hotkey, you can also autostart Azhagi+ along with windows so that you need not manually start Azhagi+ every time you wish to type in 'Vanavil-Avvaiyar' font. The settings to effect for the same are mentioned here - oper-plus.html#settings